Poduhvat

CALVARIA

Nagrada komisije Bosnia and Herzegovina 2021

Tackled SDGs

Calvaria je online alat za kontinuiranu, profesionalnu i opštedostupnu podršku koji povezuje studente fakulteta medicinskih grupacija sa stručnim mentorima medicinske struke omogućavajući pristup slučajevima, vještinama i naučnim podacima.

Calvaria is an online tool for continuous, professional and publicly available support that connects medical group faculty students with professional medical mentors providing access to cases, skills and scientific data.