The idea behind PowerCrowd.eu: connecting people on the basis of what they care for and of their location and empowering them by giving them the opportunity to join an existing action or create a new action at the local, national, European or global level. PowerCrowd.eu facilitates the connection among activists by creating “crowds” composed of people sharing the same interests, skills, profession and organisation and who can get together to become engines for change.
PowerCrowd.eu helps turning online actions (such as online petition) into real-life initiatives by facilitating the connection among people sharing the same vision or on the basis of their location. It also allows turning one-off actions (such as a demonstration) into a sustainable action anchored at the local, national, European or even global level.

PowerCrowd.eu olakšava vezu među aktivistima stvaranjem “gomile” sastavljene od ljudi koji dijele iste interese, vještine, profesiju i organizaciju i koji se mogu okupiti kako bi postali pokretači promjena.
PowerCrowd.eu pomaže u pretvaranju mrežnih radnji (poput internetskih peticija) u inicijative iz stvarnog života olakšavajući vezu među ljudima koji dijele istu viziju ili na osnovu njihove lokacije. Omogućava i pretvaranje jednokratnih akcija (poput demonstracija) u održivu akciju usidrenu na lokalnom, nacionalnom, europskom ili čak globalnom nivou.