Air pollution and high price of oils and gasses are the biggest eco and economical problems we are battling. Using our country’s natural resources, we are able to solve this problem with one thing – Algae.

Zagađenje zraka i visoke cijene nafte i gasa su najveći ekološki i ekonomski problemi s kojima se suočavamo. Korištenjem prirodnih resursa naše zemlje, možemo riješiti ovaj problem s jednom stvari – algama.